Top 10 One Day Picnic Spot Near Rajgurunagar

1. Chandoli National Park

2. Ram Mandir

3. Dilawar Khan Dargah

4. Pundalik Mandir

5. Della Adventure

6. Dagdusheth Halwai Ganpati Temple

7. Karla Caves

8. Panshet Dam

9. Pavana Dam

10. Kasarsai Dam