Top 10 One Day Picnic Spot Near Kolhapur

1. Amba Ghat

2. Rajmachi

3. Taljai Hills

4. Vishalgad Fort

5. Radhanagari Fort

6. Tarkarli Beach

7. Ganpatipule Beach

8. Dajipur Wildlife Sanctuary

9.  Ratnadurg Fort

10. Sindhudurg Fort