Top 10 One Day Picnic Spot Near Junnar

1. Shivneri Fort

2. Lenyadri Caves

3. Ozar Dam

4. Shree Kukdeshwar Temple

5. Ganesh Lake

6. Manchar Lake

7. Naneghat

8. Thalner Fort

9. Vikatgad Fort

10. Bhima River